ม.อีสเทิร์นเอเชีย ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2564

  ม.อีสเทิร์นเอเชีย ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 หัวข้อ “นวัตกรรม วิทยาศาสตร์สุขภาพ และคุณภาพการศึกษาเชิงดิจิทัลกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมวิถีใหม่” ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00-17.00 น.
        ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและส่งบทความได้ที่ 👉🏻👉🏻 http://conference.eau.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 ก.พ. 65
*** ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม 👉🏻👉🏻https://1th.me/OXLKU