ม.วงษ์ชวลิตกุล จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 ปี 2556

ด้วยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล กำหนดจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 ปี 2565 ในหัวข้อ “การสร้างสุขภาวะชุมชนวิถีใหม่” ในวันที่ 16 มีนาคม 2565 แบบออนไลน์ ZOOM CLOUD MEETING โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนสำหรับผู้สำเสนอผลงานวิจัยทั่วไป 1,500 บาท ทั้งนี้บุคลากรที่ได้รับอนุมัติจากต้นสังกัดมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

  • รายละเอียดเพิ่มเติม https://asc.vu.ac.th/wp/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ดร.มะลิ โพธิพิมพ์ โทร. 081-5475-041 หรือ อ.จิราภรณ์ ประธรรมโย 088-3326-056