มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 15

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จัดให้มีการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 15 (Global Goals, Local Actions: Looking Back and Moving Forward 2022) ขึ้น ในวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2565 รูปแบบ Online Conference ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2160-1174 หรือ www.conference.grad.ssru.ac.th ทั้งนี้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐสามารถเข้าร่วมโดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายตามระเบียบของราชการจากต้นสังกัด