“U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล” โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมการพัฒนาชุมชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลอย่างยั่งยืน

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำท่านชมอีกหนึ่งโครงการดีๆ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน เป็นโครงการถ่ายทอดนวัตกรรมการพัฒนาชุมชน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลอย่างยั่งยืน โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม จัดระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2564 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภายในงานมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์และผลงานวิจัยต่างๆมากมาย โดยนักวิจัยและนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมให้คำแนะนำ