ไถระเบิดดินดานแบบยกตัวได้โดยแหนบสปริงรถยนต์ แบบมีจานกรีด

ไถระเบิดดินดานแบบยกตัวได้โดยแหนบสปริงรถยนต์แบบมีจานกรีด  เป็นไถระเบิดดินดานแบบยกตัวได้โดยใช้แหนบสปริงรถยนต์ที่มีชุดจานกรีด เพื่อตัดสิ่งกีดขวางหน้าขาไถ เพื่อให้สามารถทำงานในพื้นที่ที่มีเศษใบพืชหรือวัชพืชได้ ขาไถสามารถยกได้สูงสุด 45 เซนติเมตร เมื่อเจอสิ่งกีดขวาง ปรับระยะห่างระหว่างขาไถได้ 60-75 เซนติเมตร สามารถทำงานได้ดี เมื่อชนกับสิ่งกีดขวางที่ทำให้เกิดภาระมากกว่าที่ตั้งไว้ ขาไถระเบิดดินดานสามารถยกตัวหลบได้ทำให้ไม่เกิดความเสียหาย ในการทดสอบไถระเบิดดินดานแบบยกตัวได้โดยใช้แหนบสปริงรถยนต์แบบมีจานกรีดใบอ้อย กับขาไถตัวซีมุม 155 องศา ในแปลงดินร่วนปนทรายที่มีความต้านทานการแทงทะลุ 3 MPa มีความชื้นเฉลี่ย 14.22 % และความหนาแน่นเฉลี่ย 1.92 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร พบว่าไถระเบิดดินดานมีแรงฉุดลาก 23.04 กิโลนิวตัน กำลังฉุดลาก 20.91 กิโลวัตต์ และแรงฉุดลากต่อพื้นที่การแตกตัวของดินและกำลังฉุดลากต่อพื้นที่การแตกตัวมีค่า 54.02 กิโลนิวตัน/ตารางเมตร และ 51.02 กิโลวัตต์/ตารางเมตร ตามลำดับ มีสมรรถนะการทำงาน 4.20 ไร่/ชั่วโมง อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 2.81 ลิตร/ไร่ มีอัตราการลื่นไถล 7.84% พื้นที่การแตกตัวของดินต่อขาไถ 0.1358 ตารางเมตร และค่าประสิทธิภาพเชิงไร่ 79.92 % ความเร็วในการทำงาน 3.42 กิโลเมตร/ชั่วโมง

ติดต่อขอข้อมุลเพิ่มเติมได้ที่
รศ.ดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 03-435-1896

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
รศ.ดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์

✍ ผลิตสื่อโดย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย
🌟 แนะนำ/ติชม https://forms.gle/e3MzPqrb2V9QE9Tp6