คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาเภสัชวิทยาและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์ เปิดรับนิสิตภาคต้น ปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาเอก : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชวิทยาและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์ เปิดรับนิสิตภาคต้น ปีการศึกษา 2565 สนใจสอบถามที่ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 02-579-7537 หรือหัวหน้าภาควิชา saranya.po@ku.th