การยางแห่งประเทศไทยรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2566

ด้วยการยางแห่งประเทศไทยประกาศ เรื่อง รับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2566 โดยลักษณะของงานวิจัยต้องสอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมงานวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านยางพารา

ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการ ฯ ได้ที่:    researchraot@gmail.com
ภายในวันที่ 15 มกราคม 2565

ทั้งนี้ โปรดส่งเอกสารการสมัครขอรับทุน ฯ มายังกองบริหารงานวิจัย  สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทยภายในวันที่ 15 มกราคม 2565

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง