รศ.ดร. พรทิพย์ ไชยโส : รางวัลชนะเลิศผลงานวิจัยดีเด่น จาก สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

 ผู้ชนะเลิศผลงานวิจัยดีเด่น ในงานการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕

 

เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ประกาศผลรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ในงานการสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๖ ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง “การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย” ที่จัดขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท  เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ โดยมี ดร. ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เป็นประธาน

การประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕ นี้  เป็นการนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัย จำนวน ๒๔ คน ซึ่งได้รับคัดเลือก จาก ๓๓๓ คน ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยดีเด่น โดย ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้นำเสนอผลงานวิจัยในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ และประกาศผลรางวัลชนะเลิศผลงานวิจัยดีเด่น จำนวน ๓ รางวัล ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลมีดังต่อไปนี้

รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานวิจัยดีเด่น คือ
รองศาสตราจารย์ พรทิพย์ ไชยโส จากผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการประเมินการเรียนรู้ของนิสิตครูเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง คือ
รองศาสตราจารย์  ดร. บุบผา อนันต์สุชาติกุล จากผลงานวิจัย เรื่อง “รูปแบบและการจัดการศึกษาแก่ทายาทรุ่นที่สองผู้ย้ายถิ่นจากประเทศพม่า”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง คือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุบิน  ยุระรัช  จากผลงานวิจัย เรื่อง “ความพร้อมในการพัฒนาบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

ที่มา : เว็บไซต์ สกศ. (http://www.onec.go.th)