สวพ.มก. แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์จิระเดช แจ่มสว่าง ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ศาสตราจารย์”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์จิระเดช แจ่มสว่าง สังกัดคณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาโรคพืชวิทยา ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2561