สวพ.มก. แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ศาสตราจารย์”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต คณะวิทยาศาสตร์, รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2561