สวพ.มก. ต้อนรับคณะผู้บริหารจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) เยี่ยมชม ศูนย์สัตว์ทดลองมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมทั้ง ผศ.น.สพ.ดร.คงศักดิ์  เที่ยงธรรม คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์และบุคลากร ต้อนรับ ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา และคณะจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) เพื่อเข้าเยี่ยมชมศูนย์สัตว์ทดลองมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม