โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety and Biosecurity)”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety and Biosecurity)” ในวันที่ 16-17 ธันวาคม 2564 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมวัฒนาสวรรยาธิปัติ ชั้น 4 ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosecurity) ส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักถึงความปลอดภัยทางชีวภาพ มีความรู้ในการป้องกันอันตรายและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และมีคุณสมบัติสามารถเป็นผู้ดำเนินการและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตาม พ.ร.บ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558

จึงขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ >> https://bit.ly/3cR4vZK  (รับจำนวนจำกัด 50 คน) ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่ามีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนด โดยจะยืนยันรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมผ่านทางอีเมลที่ท่านใช้สมัครและหน้าเว็บไซต์สวพ.มก.(ภายใน 7 วัน)

เงื่อนไขการเข้าร่วมอบรม

– เข้าใช้งานด้วยอีเมล KU-Google (ใช้บัญชี @ku.th ในการสมัครเข้าร่วมการอบรม)
– ขอสงวนสิทธิ์การอบรมสำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เท่านั้น
ผู้เข้าอบรมทุกท่านต้องแสดงผลตรวจ ATK ที่ตรวจไม่เกิน 24 ชั่วโมงก่อนการอบรม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการอบรม
โครงการอบรม

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม

เนื่องจากมีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก จึงขอความกรุณาผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ โปรดรักษาสิทธิ์เข้ารับการอบรมตามกำหนดการดังกล่าว

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ฝ่ายมาตรฐานการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
โทร. 0-2579-5557 ภายใน 611088  E-mail: rsd@ku.th