สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มอบโล่และเกียรติบัตรขอบคุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในงาน Thailand Research Expo 2021

อาจารย์ ดร.วราพรรณ อภิศุภะโชค รองผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในนามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับโล่และเกียรติบัตรขอบคุณในการนำผลงานและกิจกรรมเข้าร่วมนำเสนอในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)” ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)