สวพ.มก. แสดงความยินดีกับ รศ.น.สพ.ดร.วิน สุรเชษฐพงษ์ รับรางวัลทะกุจิ ประเภทนักวิจัยดีเด่น (พิธีมอบรางวัล)

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.น.สพ.ดร.วิน สุรเชษฐพงษ์ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลทะกุจิ ประเภทนักวิจัยดีเด่น ในผลงาน “โรคไวรัสอุบัติใหม่ในปลานิล: จากองค์ความรู้พื้นฐานสู่การใช้ประโยชน์เพื่อการควบคุมป้องกันโรคอย่างยั่งยืน” รางวัลจากสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย โดยพิธีมอบรางวัลทะกุจิและผู้สมควรให้ปาฐกถาอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กรุงเทพฯ