ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง เข้าใจกระบวนการ ผลักดันงานวิจัยสู่ความสำเร็จ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการการสนับสนุนงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถดำเนินการตามวิธีดำเนินการมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เป็นการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาอาจารย์ นักวิจัย ให้ดำเนินการวิจัยและสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ

รายละเอียดโครงการ

วันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09:00 – 12:00 น.

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

กำหนดการ

ลงทะเบียน Webex Meeting 

 

เอกสารประกอบการบรรยาย

 


วันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09:00 – 12:00 น.

วิทยาเขตศรีราชา

กำหนดการ

ลงทะเบียน Webex Meeting 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
โทร. 0-2579-5547 ต่อ 18 เบอร์ภายใน 61-1457
E-mail: rdinnj@ku.ac.th (นิศานาถ จุลกะเสรี)