ระบบฐานข้อมูลเกษตรดิจิทัล : พันธ์ุไม้ดอกไม้ประดับ

ระบบฐานข้อมูลเกษตรดิจิทัล มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกร ชนิดพันธุ์พืช การผลิต และการค้าของไม้ดอกไม้ประดับในบริเวณคลอง 15 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ที่รวบรวมข้อมูลด้านการผลิต การตลาด สภาพแวดล้อม และข้อมูลเชิงวิชาการ ซึ่งเป็นการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร

  1. ข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับกว่า 1,000 ชนิด จัดหมวดหมู่ออกเป็น 2 ลักษณะคือ
    – จำแนกตามหลักกลุ่มตามวงศ์ (Family)
    – จำแนกตามลักษณะการใช้ประโยชน์
    แบ่งเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ ไม้คลุมดิน, ไม้ล้มลุก, ไม้พุ่ม, ไม้ยืนต้น, ไม้เลื้อย และไม้ประดับอื่นๆ

2. ข้อมูลสภาพอากาศ

รายงานสภาพอากาศประจำวันจากสถานีตรวจอากาศ อ.องครักษ์ จ.นครนายก แสดงค่าต่างๆ เช่น ความเปียกใบ ความเร็วลม ทิศทางลม อุณหภูมิของอากาศ ปริมาณน้ำฝนประจำวันฯ

3. ข้อมูลร้านจำหน่ายพันธุ์ไม้

ชื่อสวน รายชื่อพันธุ์ไม้ที่จำหน่าย ที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ ชนิดและขนาดภาชนะบรรจุ ช่วงราคา แผนที่ร้านค้าด้วยระบบ GPS

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
รศ.ดร.พัชรียา บุญกอแก้ว
คณะเกษตร ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-0308 ต่อ 139 E-mail: agrpyb@ku.ac.th
เรียบเรียงโดย
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
E-mail: rdityt@ku.ac.th