แซนโทนจากเปลือกมังคุดในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง

สารแซนโทนเป็นสารธรรมชาติจัดอยู่ในกลุ่มสารฟลาโวนอยด์ที่สามารถพบได้ในผักและผลไม้ในธรรมชาติ และพบมากในผลมังคุด ในส่วนของ เปลือก เนื้อ  เมล็ด และยางเหลือง  โดยมีการค้นพบอนุพันธ์ของสารแซนโทนในผลมังคุดมากกว่า 40 ชนิด จากการวิจัยพบว่าบริเวณเปลือกของผลมังคุดจะมีสารแซนโทนตามธรรมชาติในปริมาณมากที่สุด  สารแซนโทนบริสุทธิ์จากเปลือกมังคุด เป็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพมูลค่าสูงจากเปลือกมังคุด ผลิตโดยใช้กระบวนการแยกสารด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟฟี   มีฤทธิ์ทางชีวภาพ และฤทธิ์ทางเภสัชอย่างกว้างขวาง มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดชนิดหนึ่ง   จึงช่วยลดการทำลายเซลล์ อันเป็นผลจากปฏิกิริยาลูกโซ่ จึงช่วยชะลอการแก่, มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียสาเหตุของการเกิดสิว หนองได้แก่ เชื้อ Propionibacterium acnes และ Stapphylococcus epidermidis และ เชื้อ Staphylococcus aureus ได้ดี มีคุณสมบัติในการลดการอับเสบ ป้องกันการแพ้ และมีคุณสมบัติในการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสได้ ส่งผลให้สามารถยังยั้งกลไกการสร้างเม็ดสีเมลานินได้

สารแซนโทนจึงเป็นสารที่เหมาะในการนำมาประยุกต์ใช้เป็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคมีโอกาสได้ใช้เครื่องสำอางที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูง และช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับมังคุดซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาผลผลิตมังคุดล้นตลาด ส่งผลให้มังคุดราคาถูก และเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดได้รับความเดือดร้อน การใช้ประโยชน์จากส่วนเปลือกของมังคุดจะช่วยลดปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ และลดขยะคือเปลือกมังคุดที่เหลือจากกระบวนการแปรรูปในอุตสาหกรรมอาหาร ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับภาคเกษตรโดยการแปรรูปเปลือกให้อยู่ในรูปของสินค้ามูลค่าสูง และเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับภาคธุรกิจเครื่องสำอางได้

งานวิจัยสารแซนโทนจากเปลือกมังคุดได้รับความสนใจจากบริษัทผลิตเครื่องสำอาง มีการนำสารแซนโทนไปผลิต ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและรักษาสิว ในแบรนด์ ACNOC ของบริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งถือเป็นผลงานวิจัยที่ได้รับการต่อยอดจนเป็นสินค้าที่สามารถวางจำหน่ายได้จริงในตลาดประไทยและตลาดต่างประเทศ โดยผลิตภัณฑ์  Acneser Spot Gel  เป็นผลิตภัณฑ์เจลแต้มสิวที่มีส่วนผสมของสารแซนโทนจากเปลือกมังคุด ได้รับรางวัล Gold Prize  ในการร่วมประกวดผลงาน ใน Silicon valley international invention festival 2018   และต่อมา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในผลงานวิจัย

“สารแซนโทน (Xanthone) จากเปลือกมังคุด” ภายใต้ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรูปแบบการอนุญาตให้ใช้สิทธิ “ถือครองแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Licensing)” เป็นเวลา 5 ปี ให้กับบริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562   และทางบริษัทได้ใช้สารแซนโทนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ All hybrid essence ซึ่งเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค มียอดจำหน่ายสูงกว่า 10 ล้านบาทต่อเดือน

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, น.ส.ประภัสสร รักถาวร, น.ส.เกสรี กลิ่นสุคนธ์, น.ส.ลลิตา คชารัตน์, น.ส.สุริสา สากยโรจน์, น.ส.ทิพาพร ทองคำ,
น.ส.ณัฐภรณ์ เปรสันเทียะ และ น.ส.อภิสรา บุหงารัตน์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2942-8600 ต่อ 406 E-mail: aapuls@ku.ac.th
เรียบเรียงโดย
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
E-mail: rdityt@ku.ac.th