โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หัวข้อ การทดสอบทางประสาทสัมผัส ความเสี่ยงและอันตรายต่ออาสาสมัคร

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หัวข้อ การทดสอบทางประสาทสัมผัส ความเสี่ยงและอันตรายต่ออาสาสมัคร ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 08:30 – 16:30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรวิจัยและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทราบความสำคัญของการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ และหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สามารถดำเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้องตามหลักจริยธรรมที่ยอมรับในระดับสากล

กลุ่มเป้าหมาย

สงวนสิทธิ์เฉพาะบุคลากรและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 200 คน

การลงทะเบียนเข้ารับการอบรม

ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมผ่านแบบฟอร์มออนไลน์โดยใช้บัญชี KU-Google ที่  https://forms.gle/RPrqvoThWLQY8QqL7  ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีผู้สมัครเข้าอบรมเต็มจำนวน โดยกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ จากนั้นจะได้รับอีเมลตอบรับอัตโนมัติจาก Google Form และอีเมลยืนยันการเข้าร่วมอบรมจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายมาตรฐานการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ทั้งนี้ หากมีผู้สนใจเข้ารับการอบรมมากกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตามดุลยพินิจของประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และไม่รับลงทะเบียนในวันอบรมโดยไม่ผ่านการลงทะเบียนล่วงหน้าบนเว็บไซต์

เงื่อนไขการได้รับใบรับรองผ่านการอบรม

  1. เป็นบุคลากรหรือนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  2. สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมโดยใช้บัญชี KU-Google (@ku.th)
  3. ลงชื่อเข้ารับการอบรมภายในระยะเวลาที่กำหนด (รอบเช้าและบ่ายในวันอบรม)
  4. ใช้ชื่อและนามสกุลจริง (ภาษาไทยหรืออังกฤษ) ในการเข้าใช้โปรแกรมประชุมออนไลน์ Cisco Webex
  5. เข้ารับการอบรมมากกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการจัดการอบรม

คำแนะนำในการใช้งานบัญชี KU-Google

กำหนดการอบรม

ตรวจสอบรายชื่อ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายมาตรฐานการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ
โทรศัพท์ 02-561-4892
อีเมล rsd@ku.th