สวพ.มก. ร่วมกับสถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่ง มก. สนับสนุนค่า Page charge ในการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ภายใต้ “โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษา” (Reinventing University)

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สนับสนุนค่า Page charge สำหรับผู้เข้าร่วม“โครงการวิจัยรูปแบบใหม่ของการจัดการศึกษาในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถขั้นสูงของกำลังคนทางด้านเกษตรและอาหารสำหรับอนาคต” ภายใต้ โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System)

  1. คุณสมบัติของผู้ขอรับการสนับสนุน

1.1 เป็นอาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และต้องเข้าร่วม“โครงการวิจัยรูปแบบใหม่ของการจัดการศึกษาในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถขั้นสูงของกำลังคนทางด้านเกษตรและอาหารสำหรับอนาคต” ภายใต้ โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System)

1.2 ผลงานวิจัยระบุ “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” เป็นหน่วยงานต้นสังกัด

1.3 ผู้ขอรับการสนับสนุนสามารถทำได้เพียงคนเดียว โดยเป็น Corresponding author ของผลงานวิจัย ที่สามารถตรวจสอบได้ทั้งต้นฉบับและในฐานข้อมูลนานาชาติที่สืบค้นได้

  1. เกณฑ์การพิจารณา

2.1 ผลงานวิจัยเป็นประเภท Research article ปรากฏในฐานข้อมูลนานาชาติที่สืบค้นได้ ได้แก่ ฐานข้อมูล Scopus หรือ Science Citation Index expanded หรือ Social Science Citation Index expanded ที่เป็นผลลัพธ์จากความร่วมมือภายใต้โครงการ Reinventing University เท่านั้น

2.2 เป็นผลงานวิจัยที่เผยแพร่แบบ Printed และ/หรือแบบ Open access ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในควอไทล์ที่ 1 ของวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ใน Subject index โดยการเรียงลำดับจากค่า SJR [Scimago Journal Rank: www.scimagojr.com]) ณ วันที่ขอรับการสนับสนุน หรือยกเว้นในบางสาขา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2.3 ผลงานวิจัยได้รับการตอบรับตีพิมพ์ (Accepted) หรือกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณา (Under review) จากวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป ทั้งนี้ ต้องได้รับการตอบรับตีพิมพ์ภายในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2566

2.4 ผลงานวิจัยไม่เคยได้รับการสนับสนุนค่า Page charge จากที่ใดมาก่อน

2.5 ไม่รับพิจารณาผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นจากการศึกษาระดับปริญญาโท/เอกของผู้ขอรับการสนับสนุน

  1. งบประมาณสนับสนุน

สนับสนุนตามที่ผู้ขอรับการสนับสนุนจ่ายจริง แต่ไม่เกินผลงานวิจัยละ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายพิเศษอื่นใดที่เพิ่มเติมจากค่าตีพิมพ์ผลงานวิจัย โดยผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนแล้วยังมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเงินรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  1. เอกสารประกอบการพิจารณา

4.1 สำเนาการตอบรับตีพิมพ์จากวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และแจ้งเรียกเก็บค่า Page charge (ในกรณีได้รับการตอบรับตีพิมพ์แล้ว)

4.2 สำเนาใบเสร็จรับเงินค่า Page charge (ในกรณีได้รับการตอบรับตีพิมพ์แล้ว)

4.3 หลักฐานการระบุอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ขอรับการสนับสนุน หรือวันที่จ่ายค่า Page charge (ในกรณีได้รับการตอบรับตีพิมพ์แล้ว)

4.4 สำเนาต้นฉบับผลงานวิจัย (Manuscript)

4.5 หลักฐานการระบุควอไทล์ ของวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ตีพิมพ์ ณ วันที่ขอรับการสนับสนุน

  1. เงื่อนไขการสนับสนุน

ผู้ขอรับการสนับสนุนต้องสำรองเงินค่า Page charge ก่อน แล้วจึงนำใบเสร็จรับเงินค่า Page charge ที่มีชื่อของผู้ขอรับการสนับสนุน และที่อยู่เป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University, 50 Ngam Wong Wan Rd., Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand) ดำเนินการเบิกจ่ายเงินภายหลังกับงานคลัง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นอกจากนี้ต้องส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ของผลงานวิจัยตีพิมพ์นั้น ภายใน 30 วัน หลังจากที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติเรียบร้อยแล้ว

  1. การสมัครและการพิจารณา

ผู้ขอรับการสนับสนุนกรอกใบสมัครขอรับการสนับสนุนค่า Page charge พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ส่งไปยังฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายในเวลาที่กำหนด ผลการพิจารณาของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถือเป็นที่สิ้นสุด

Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพการวิจัย
โทร. 0-2579-5547 คุณเรืองรอง ต่อ 21
E-mail: rdirrt@ku.ac.th