สวพ.มก. ร่วมกับ สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่ง มก. ประกาศสนับสนุนตีพิมพ์บทความปริทัศน์ (Review article)

การสนับสนุนตีพิมพ์บทความปริทัศน์

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สนับสนุนตีพิมพ์บทความปริทัศน์ (Review article) ที่มีคุณภาพโดดเด่นและเป็นที่ประจักษ์ในวงการวิชาการระดับนานาชาติ นำไปสู่การยกระดับจำนวนการอ้างอิงในฐานข้อมูลนานาชาติ

ค่าสมนาคุณ แบ่งเป็น 2 ระดับ ขึ้นอยู่กับกลุ่มคุณภาพของวารสารวิชาการนานาชาติ ดังนี้

 • สนับสนุนเงินค่าสมนาคุณจำนวน 120,000 บาทต่อบทความ (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) สำหรับบทความปริทัศน์ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติที่ได้รับการจัดกลุ่มอยู่ในควอไทล์ที่ 1 (Q1) และ Tier 1 (Top 10% ของสาขา) ตามการจัดอันดับของฐานข้อมูล Scopus
 • สนับสนุนเงินค่าสมนาคุณจำนวน 80,000 บาทต่อบทความ (แปดหมื่นบาทถ้วน) สำหรับบทความปริทัศน์ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติที่ได้รับการจัดกลุ่มอยู่ในควอไทล์ที่ 1 (Q1) ของสาขา ตามการจัดอันดับของฐานข้อมูล Scopus

คุณสมบัติ

 1. ผู้สมัครขอรับค่าสมนาคุณมีค่า h-Index ไม่ต่ำกว่า 10 (ในฐานข้อมูล Scopus ณ วันที่ยื่นใบสมัคร)
 2. บทความเป็นประเภทบทความปริทัศน์ (Review Article) ที่สืบค้นได้ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติที่ได้รับการจัดกลุ่มอยู่ในควอไทล์ที่ 1 (Q1) และ/หรือ Tier 1 (Top 10% ของสาขา) ตามการจัดอันดับของฐานข้อมูล Scopus
 3. ในบทความปริทัศน์นั้น ต้องมีหรืออ้างอิงผลงานวิจัยของผู้สมัคร โดยผลงานบทความสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของผู้สมัคร
 4. ผู้สมัครเป็นผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding Author) ของผลงานวิจัย
 5. บทความที่ขอรับพิจารณาต้องไม่เคยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ (Page charge) จากที่ใดมาก่อน
 6. วันที่บทความได้รับการตอบรับตีพิมพ์ (Accepted) ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 – 31 ตุลาคม 2565

การสมัคร

อาจารย์ นักวิจัยที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด ยื่นใบสมัครขอรับการสนับสนุนตีพิมพ์บทความปริทัศน์ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ส่งไปยังฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับใบสมัคร ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 หรือไม่เกินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน

การเบิกจ่าย

ดำเนินการเบิกจ่ายเงินกับงานคลัง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยแบ่งจ่ายค่าสมนาคุณเป็น 2 งวด โดยงวดที่ 1 เบิกจ่ายร้อยละ 50 เมื่อได้รับการตอบรับตีพิมพ์ และงวดที่ 2 เบิกจ่ายส่วนที่เหลือ เมื่อบทความได้รับการเผยแพร่เป็นที่ประจักษ์

เอกสารประกอบการพิจารณา

 1. ใบสมัครขอรับการสนับสนุนตีพิมพ์บทความปริทัศน์
 2. สำเนาการตอบรับตีพิมพ์บทความปริทัศน์ในวารสารวิชาการนานาชาติ
 3. หลักฐานการระบุควอไทล์ที่ 1 และ/หรือ Tier 1 (Top 10% ของสาขา) ตามการจัดอันดับของฐานข้อมูล Scopus ของวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ตีพิมพ์ โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
 4. สำเนาต้นฉบับบทความปริทัศน์
 5. หลักฐานการเผยแพร่บทความปริทัศน์เป็นที่ประจักษ์ (สำหรับการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2)
 6. หลักฐานการกรอกข้อมูลบทความที่ขอรับพิจารณา ลงในระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (https://research.ku.ac.th/kur3) (สำหรับการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2)

Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล (ฝ่ายพัฒนาฯ)
โทร. 0-2579-5547 คุณเรืองรอง ต่อ 21
E-mail: rdirrt@ku.ac.th