สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ประกาศรับข้อเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กรอบการวิจัย

กองทัพได้กำหนดกรอบโจทย์วิจัยสำหรับการเปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 ระดับ ได้แก่ (1) การเพิ่มประสิทธิภาพยุทโธปกรณ์ (2) การสร้างนวัตกรรม จำนวน 8 กลุ่ม ดังนี้

  1. การวิจัยและพัฒนาระบบอาวุธทหารบก
  2. การวิจัยและพัฒนายานยนต์ทางบก
  3. การวิจัยและพัฒนายานพาหนะทางน้ำและสะเทินน้ำสะเทินบก ((In Land Water)
  4. การวิจัยและพัฒนาด้านการบิน
  5. การวิจัยและพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร
  6. การวิจัยและพัฒนาการจัดการทรัพยากรและอื่น ๆ
  7. การวิจัยและพัฒนาด้านหลักการและหลักนิยม
  8. การวิจัยด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากองทัพ

ศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการเสนอข้อเสนอการวิจัย/คุณสมบัติของผู้เสนอขอโครงการ/
โจทย์วิจัยโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ได้จาก
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (คลิก)

นักวิจัยที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยฯ สามารถยื่นข้อเสนอโครงการ (Proposal) จำนวน 7 เล่ม

นำส่งทางไปรษณีย์ (กลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
พร้อมระบุระดับและชื่อกลุ่มโจทย์วิจัยด้านหน้าซองเอกสารให้ชัดเจน)
หรือนำส่งด้วยตนเอง

ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น.

พร้อมทั้งนำส่งข้อมูลในรูปแบบ MS word และ PDF

ไปยัง E-mail : Military.research22@gmail.com