การประชุมโครงการวิจัยรูปแบบใหม่ของการจัดการศึกษาในการเพิ่มศักยภาพฯ (Reinventing University Program)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประชุมร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ติดตามและประเมินผล (ผ่านระบบออนไลน์)  “โครงการวิจัยรูปแบบใหม่ของการจัดการศึกษาในการเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถขั้นสูงของกำลังคนทางด้านการเกษรและอาหารสำหรับอนาคต ภายใต้แผนงานโครงการผลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University Program)” ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)