ขอเชิญฟังบรรยาย “ป้อน(ง)ช้างได้บุญ ป้อนคุณได้อะไร…”

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจฟังการบรรยายฯ การถอดรหัสพันธุกรรมของช้างเอเชียในไทยเพื่อจัดทำฐานข้อมูลจีโนมอ้างอิงเพื่อการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ในหัวข้อเรื่อง “ป้อน(ง)ช้างได้บุญ ป้อนคุณได้อะไร…” บรรยายโดย รศ.ดร.ครศร ศรีกุลนาถ และ ดร.วรพงษ์ สิงห์ชาติ ศูนย์วิจัยจีโนมิกส์และทรัพยากรชีวภาพของสัตว์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ปางช้างแม่แตง จ.เชียงใหม่

ติดต่อสอบถามได้ที่
อีเมล: agb.sci@ku.th โทร: 0-2562-5555 ต่อ 646260