หุ่นยนต์เครนสามมิติเพื่อการเกษตร

 

หุ่นยนต์เครนสามมิติเพื่อการเกษตร (3D Crane Robot for Agriculture) เป็นหุ่นยนต์เครนสามมิติตั้งอยู่ ณ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีพื้นที่การทำงาน ยาว 32 เมตร กว้าง 12 เมตร สูง 3 เมตร หุ่นยนต์เครนออกแบบมาเพื่อใช้ในทางการเกษตร ได้แก่ การเตรียมดิน การปลูกพืช การอารักขาพืช และการเก็บเกี่ยวผลผลิต หุ่นยนต์มีแขนกลสำหรับติดตั้งอุปกรณ์สำหรับการเกษตรที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ ผู้ใช้งานหุ่นยนต์สามารถพัฒนาอุปกรณ์เพื่อติดตั้งบนแขนกลได้ตามความเหมาะสม ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์หยอดเมล็ดพืช อุปกรณ์ใส่ปุ๋ย อุปกรณ์กำจัดวัชพืช เป็นต้น แขนกลของหุ่นยนต์สามารถเคลื่อนที่ได้ 3 ทิศทาง (XYZ) ซึ่งการเคลื่อนที่ของแขนกลถูกควบคุมการทำงาน ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่สามารถเขียนโปรแกรมสั่งให้แขนกลเคลื่อนที่ไปในทิศทางต่าง ๆ ตามต้องการ ด้วยระบบการเขียนโปรแกรมการทำงานนรูปแบบ G-code เหมือนกับเครื่อง CNC (Computer Numerical Control) เพื่อให้แขนกลทำงานอัตโนมัติจนสิ้นสุดกระบวนการ

ติดต่อขอข้อมุลเพิ่มเติมได้ที่
อ.ดร.ชัยยะ จันทรา รศ.ดร.ศิวลักษณ์  ปฐวีรัตน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 08-9209-2014

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
รศ.ดร.ศิวลักษณ์  ปฐวีรัตน์

✍ ผลิตสื่อโดย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย
🌟 แนะนำ/ติชม https://forms.gle/e3MzPqrb2V9QE9Tp6