การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 15

สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับเครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 15 หัวข้อ “รวมพลังสร้างสรรค์เครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมอุดมศึกษาไทย เพื่อสร้างเสริมพลังสังคมสู่รากแก้วของแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2565 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา

ในการนี้ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ โดยกำหนดส่งตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 64 – 15 ธ.ค. 64 สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://ranc.research.swu.ac.th/