การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ. 2564 เรื่อง “ทิศทางการพัฒนางานวิจัยด้านสังคมและนวัตกรรมไทยจีนสู่ความยั่งยืน”

 

  • รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.krirk.ac.th/krirkconf2021/