สวพ.มก. ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชลอ จารุสุทธิรักษ์ ได้รับเกียรติบัตร “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ” ปี 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.ชลอ จารุสุทธิรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับเกียรติบัตร “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ” ปี 2564 ด้านการศึกษา งานวิจัยและนวัตกรรมด้านน้ำ ประเภทบุคคล  จาก สำนักนายกรัฐมนตรี โดย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)