มก. ร่วมพิธีลงนาม MOU เปิดตัว SynBio Consortium ในงาน THAILAND SYNBIO FORUM 2021

รองศาสตราจารย์ ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีลงนาม MOU  เปิดตัว SynBio Consortium ในงาน THAILAND SYNBIO FORUM 2021 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ทาง Zoom Application

โดยทั้งนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เข้าร่วมกำหนดทิศทางและเป็นหนึ่งในแกนนำหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของเครือข่าย Thailand Synthetic Biology Consortium โดยพร้อมที่จะสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้าน Synthetic biology ทางการเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม

อีกทั้งยังส่งเสริมงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมด้าน Synthetic Biology ร่วมกับภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อผลักดันต่อยอดให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และยังเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงสมาชิกในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติเพื่อให้สอดคล้องกับ BCG โมเดล ที่มุ่งสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป