สวพ.มก. แสดงความยินดี ศ.ดร.สาวิตรี ลิ่มทอง รับรางวัล “World Scientist and University Rankings 2021”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี ลิ่มทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ ได้รับรางวัล “World Scientist and University Rankings 2021”  โดย AD Scientific Index

Best Scientist of KU (ลำดับ 1) ลำดับ 143 ของประเทศไทย ลำดับ 19009 ของเอเซียและลำดับ 127146 ของโลก