สวพ.มก. ขอเชิญชวนอาจารย์ / นักวิจัย มก. ขอรับการสนับสนุนค่า Page charge เพื่อเพิ่มจำนวนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญชวนอาจารย์/นักวิจัย มก. ขอรับการสนับสนุนค่า Page charge เพื่อเพิ่มจำนวนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อก้าวสู่อันดับมหาวิทยาลัยโลกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แนวคิดโครงการ

               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สนับสนุนให้อาจารย์ นักวิจัย ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยและเพิ่มการอ้างอิง (Citation) ผลงานวิจัยตีพิมพ์ให้มากขึ้น ซึ่งการนำผลงานวิจัยเผยแพร่แบบ Printed และ / หรือแบบ Open access ทำให้ผู้อ่านเข้าถึงบทความได้อย่างกว้างขวาง และมีความรวดเร็วในการนำขึ้นเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต (Speed of publication) ทำให้มีจำนวนผู้อ่านมากขึ้น เป็นปัจจัยหนึ่งช่วยเพิ่มระดับการอ้างอิง และช่วยขับเคลื่อนอันดับ (Ranking) ของมหาวิทยาลัย ทำให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักในวงกว้าง เนื่องจากมีการอ้างอิงผลงานวิจัยตีพิมพ์มากขึ้น มหาวิทยาลัยจำเป็นจะต้องมีทิศทางในการวางแผนตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการที่มีชื่อเสียง และวิธีเพิ่มการอ้างอิงผลงานวิจัยตีพิมพ์อย่างมีประสิทธิผล วิธีการหนึ่งโดยการสนับสนุนค่า Page charge เป้าหมายคือ ผลงานวิจัยที่เผยแพร่แบบ Printed และ / หรือแบบ Open access ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในควอไทล์ที่ 1 / ควอไทล์ที่ 2 / Tier 1 (10% แรกของวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ใน Subject index โดยการเรียงลำดับจากค่า SJR [Scimago Journal Rank: www.scimagojr.com])

Download :

สอบถามผู้ประสานงานเพิ่มเติม :

ธีรศักดิ์  สุนทรา  ฝ่ายพัฒนาศักยภาพการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

โทรศัพท์ 02-942-8455 , สายใน มก. 611806 , อีเมล theerasak.su@ku.th