ฝ่ายเครื่องมือฯ สวพ.มก. จัดอบรมความรู้ด้านการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแก่นิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดอบรมความรู้ด้านการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (Transmission Electron Microscope, TEM) และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope, SEM) ให้แก่นิสิต ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในงานวิจัยขั้นสูงที่่เกี่ยวกับกับงานวิจัยด้านมลพิษอนุภาคต่อไป