สารออกฤทธิ์ลดคอเลสเตอรอลและต้านอนุมูลอิสระมูลค่าสูงจากธรรมชาติ โดย นางสาวประภัสสร รักถาวร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ผลงานวิจัยได้รางวัลที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2564 (ระดับ Silver ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบระดับสูง) จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “สารออกฤทธิ์ลดคอเลสเตอรอลและต้านอนุมูลอิสระมูลค่าสูงจากธรรมชาติเพื่อผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ” โดย นางสาวประภัสสร รักถาวร นางสาวอุดมลักษณ์ สุขอัตตะ นางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์ นางสาวลลิตา คชารัตน์ นางสาวสุริสา สากยโรจน์ นางสาวทิพาพร ทองคำ นางสาวณัฐภรณ์ เปรสันเทียะ นางสาวเวธนี สุรวณิชนิรชร และนายธนภูมิ มณีบุญ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร