คู่มือองค์ความรู้ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ด้วยนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม

คู่มือองค์ความรู้
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
ด้วยนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม

โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมควร โพธารินทร์ และคณะ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
โครงการจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม
ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัย
เพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2563
จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Download