คู่มือองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการใช้ประโยชน์ โครงการนวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ บนฐานเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนามาตรฐาน คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนในกลุ่มคลัสเตอร์ การท่องเที่ยวจังหวัดสนุก (จังหวัดสกลนคร, นครพนม, มุกดาหาร)

คู่มือองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการใช้ประโยชน์
โครงการนวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์
บนฐานเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนามาตรฐาน
คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนในกลุ่มคลัสเตอร์
การท่องเที่ยวจังหวัดสนุก (จังหวัดสกลนคร, นครพนม, มุกดาหาร)

โดย
นางสาวสุวคนธ์ สมไพรพิทักษ์
และคณะผู้วิจัย
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ได้รับทุนอุดหนุนการทากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม
ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกาารจัดการความรู้การวิจัย
เพื่อการใช้ประโยชน์ ประจาปี 2563
จาก สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Download