คู่มือองค์ความรู้การบริหารและการจัดการการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำสุพรรณบุรี

คู่มือ
องค์ความรู้การบริหารและการจัดการการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำสุพรรณบุรี
ภายใต้โครงการ
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยลุ่มแม่น้ำสุพรรณบุรี
Project to Promote and Support the Knowledge Management to Suphanburi River Resesarch

โดย
อาจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ศรีรักษ์ และ คณะ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์
ประจำปี 2563
จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Download