รู้เกษตร – Agri Pro” แอปพลิเคชันเพื่อการจัดการเกษตร

แอปพลิเคชัน“Agri Pro” เปรียบเสมือนสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล (digital farm book) ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ หรือประมง ที่สามารถกำหนดขอบเขตแปลง หรือฟาร์มเพื่อคำนวนเป็นพื้นที่จริงได้ สร้างแผนการเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์ บันทึกรายละเอียดการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการเพาะปลูก หรือเลี้ยงสัตว์ บันทึกรายรับจากการจำหน่ายผลผลิต หรือผลิตภัณฑ์แต่ละครั้ง แล้วนำข้อมูลที่บันทึกได้มาสรุปเป็นภาพโปรไฟล์ของการเพาะปลูก หรือเลี้ยงสัตว์แต่ละครั้ง เพื่อให้เห็นภาพของรายรับ-จ่ายที่เกิดขึ้น ว่ามีผลกำไรหรือไม่อย่างไร ค่าใช้จ่ายของกิจกรรมใดที่มากที่สุด และเป็นค่าใช้จ่ายประเภทใด เพื่อสามารถใช้ประกอบการวางแผนการเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์ในครั้งต่อไปได้ ซึ่งข้อมูลการเพาะปลูก หรือเลี้ยงสัตว์แต่ละครั้ง สามารถสร้างเป็น QR code เพื่อแชร์ข้อมูล ให้แก่ผู้ที่สนใจข้อมูลการจัดการแปลงหรือฟาร์มได้ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน และกันเป็นเครือข่ายเกษตรกร ผลงานวิจัยโดย รศ.ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-2579-0588

🌟ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่..
Fanpage : 
https://www.facebook.com/kasetnumthaiTV
Youtube : https://www.youtube.com/user/Kasetsar…

🌟แนะนำ/ติชม เกษตรศาสตร์นำไทยได้ที่.. https://forms.gle/pwCefd4uJcsvbqcZ9