สวทช.เปิดรับข้อเสนอโครงการเร่งการนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์บัญชีนวัตกรรมไทย : ด้านสิ่งแวดล้อม

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เปิดรับข้อเสนอโครงการเร่งการนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์บัญชีนวัตกรรมไทย : ด้านสิ่งแวดล้อม
(Research and Invention for Thai Innovation List Gap Fund : Environmental Project (RILGF)

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

จากนโยบายของรัฐที่ต้องการผลักดันประเทศไทยให้หลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งหนึ่งในมาตรการสำคัญคือ การกระตุ้นให้เกิดการสร้างธุรกิจผลิตภัณฑ์หรือบริการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยแหล่งที่มีการทำนวัตกรรมและวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีมากที่สุด คือ มหาวิทยาลัยของรัฐ และสถาบันวิจัยของรัฐ ดังนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดความ่าวมมือระหว่างผู้ประกอบการภาคเอกชนกับนักวิจัยในมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือสถาบันวิจัยของรัฐ ในการพัฒนาธุรกิจบนฐษนเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีศักยภาพทางการตลาดสามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สำหนังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จึงได้ดำเนินโครงการเร่งการนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่บัญชีนวัตกรรมไทย : ด้านสิ่งแวดล้อม และเปิดรับข้อเสนอโครงการถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการและดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการรวมทั้งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หรือสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://www.nstda.or.th/home/services_post/research-gap-fund-2021/

  1. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม [Click]
  2. ดาวน์โหลด แบบข้อเสนอโครงการ [Click]
  3. ดาวน์โหลด ตารางคำนวณรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ [Click]