โครงการ “การพัฒนาระบบเร่งการจัดการนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึก เพื่อความยั่งยืนของการเกษตรและสิ่งแวดล้อม” รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาด

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาปฏิบัติการ

โครงการ การพัฒนาระบบเร่งการจัดการนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึก
เพื่อความยั่งยืนของการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

          ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดตั้งโครงการการพัฒนาระบบเร่งการจัดการนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึก เพื่อความยั่งยืนของการเกษตรและสิ่งแวดล้อม สำหรับเป็นหน่วยงานกลางในการนำผลงานการวิจัยสู่การขยายผลในเชิงพาณิชย์ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่น ทางโครงการจึงเปิดประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาปฏิบัติการโครงการ
จำนวน 1 ตำแหน่ง ซึ่งรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การตลาด

จำนวน: 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 25,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1)  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทในด้านการตลาด

2)  มีอายุ 25 ปีขึ้นไป ณ วันที่สมัคร

3)  มีประสบการณ์ด้านการตลาดอย่างน้อย 2 ปี

4)  มีความเข้าใจพื้นฐานในการทำธุรกิจและการเจรจาตกลงทางธุรกิจ

5)  มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

6)  สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office และสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตได้ดี

7)  มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

หน้าที่รับผิดชอบหลัก:

1)  วางแผนทางการตลาดและประเมินศักยภาพทางการตลาดของโครงการ

2)  รับผิดชอบในการจัดฝึกอบรมด้านการพัฒนาธุรกิจและการลงทุน

3)  ติดต่อเจรจาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจกับทางภาครัฐและเอกชน

4)  ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และ บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กร

5)  จัดงานนำเสนอนวัตกรรมต่อผู้ประกอบการ

6)  Monitor ข่าวสารขององค์กร และ ติดต่อสร้างสัมพันธ์กับสื่อต่างๆเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

7)  จัดทำรายงาน นำเสนอ และรวบรวมกิจกรรมการสื่อสารเพื่อเสนอต่อคณะผู้บริหาร

8)  วางกลยุทธ์การเขียนข่าว บทความ คัดกรองเนื้อหาข่าว เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์

9)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน:

         สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

ปฏิบัติงานในเวลาราชการ และ หยุดเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือตามประกาศมติ       คณะรัฐมนตรี

ติดต่อสอบถามและส่งประวัติโดยต่อเพื่อสมัครได้ที่:

         คุณรณกร กิติพชรเดชาธร (ronnakron.k@ku.th) ช่วงเวลารับสมัคร 11-25 ตุลาคม 2564