ขอเรียนเชิญเป็นเกียรติร่วมในงานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2562 และรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ปี 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย คณะกรรมการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัด

งานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2562

และรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบปี 2564 

 

ขอความกรุณาท่านกรอกแบบประเมิน

การจัดงานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2562

(คลิก)

 

 

หนังสือรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2562

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติแก่อาจารย์ นักวิจัย ซึ่งมีผลงานที่เกิดคุณูปการแก่มหาวิทยาลัย และสร้างแรงจูงใจในการวางแผนผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติอย่างต่อเนื่อง อันเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการส่งเสริมการเพิ่มจำนวนตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยอย่างเข้มแข็ง

โดยมีกำหนดจัดงานในวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00-13.30 น. รูปแบบการจัดงานผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปี 2562 ได้ตามหัวข้อ รายชื่อผู้ได้รับรางวัลฯ ด้านล่าง และขอประชาสัมพันธ์ อาจารย์ นักวิจัย และผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานในวัน และเวลา ดังกล่าว

ท่านสามารถเข้าสู่ระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex ได้ตาม QR Code ด้านล่าง

หรือผ่านทาง Link : (คลิก)

 

เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่อาจารย์ นักวิจัย ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ สวพ. มก. จะจัดทำคลิปวิดีโอเพื่อใช้จัดแสดงในงานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการนี้ใคร่ขอให้ท่านที่ได้รับรางวัลดังกล่าวโปรดส่งภาพถ่ายครึ่งตัวจากหัวเข่าขึ้นไป (ภาพปัจจุบัน) หน้าชัดๆ 1-2 ภาพ ใส่เสื้อสูทสีเข้ม ฉากหลังเรียบไม่มีลาย (ตามรูปแบบตัวอย่างดังแนบ) ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 5Mb ในรูปแบบไฟล์ JPEG ทั้งนี้โปรดส่งภาพกลับมาที่ E-mail: kurdi.prmedia@gmail.com ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2564 หากพ้นกำหนด สวพ.มก. ขอเผยแพร่ข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ได้รับไฟล์ภาพเท่านั้น

เอกสารเพิ่มเติม ;

เอกสารการรับเงินรางวัล

 1. ใบสำคัญรับเงิน (pdf  / excel )
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
 3. แนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
 4. เอกสารข้อ 1-3 ให้ส่งที่งานคลังชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ในวันและเวลาทำการ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

(หากมีข้อสงสัยเรื่องการเบิกจ่ายเงินรางวัลสามารถติดต่อได้ที่ : คุณวรรณวิมล ราชอุปนันท์ / คุณนวรัตน์ สุวรรณเลิศ (งานคลัง) เบอร์โทร.02-5797571 สายใน 61-1388, 61-1797)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินรางวัล
  • คุณวรรณวิมล ราชอุปนันท์ / คุณนวรัตน์ สุวรรณเลิศ (งานคลัง) เบอร์โทร.02-5797571 สายใน 61-1388, 61-1797
 • รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
  • คุณเรืองรอง ทองตัน เบอร์โทร.02-5795547 ต่อ 21 เบอร์ภายใน. 61-1457 (มือถือ : 085-9187718)
 • การจัดงาน
  • คุณธีรศักดิ์ สุนทรา    เบอร์โทร.02-5795547 ต่อ 20 เบอร์ภายใน. 61-1457  (มือถือ : 090-1105743)