เปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อยื่นคำของบประมาณด้าน ววน. ตามกรอบการสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐาน ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อยื่นคำของบประมาณด้าน ววน.
ตามกรอบการสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐาน ประเภท Fundamental Fund
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผ่านระบบ NRIIS (https://nriis.go.th)
ระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2564 – 10 พฤศจิกายน 2564 (17.00 น.)
แหล่งทุน: กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)


ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านเกษตรและอาหาร โดยมีนโยบายสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพกำลังคนและหน่วยวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของโลก ทางด้านการเกษตรอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัยและนวัตกรรม ตามกรอบทุนสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐาน (Fundamental Fund) ประเภท Basic Research Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ซึ่งถึงกำหนดเวลาการยื่นคำของบประมาณตามแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) เพื่อเสนอของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เพื่อการประเมินตามมติ ครม. สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยและนวัตกรรม ตามกรอบทุนสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐาน (Fundamental Fund) ประเภท Basic Research Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)

เป้าหมายการวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. สนับสนุนการดำเนินงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย ในมหาวิทยาลัยฯ โดยมุ่งเน้นพัฒนางานวิจัยพื้นฐานเชิงลึก พัฒนาหน่วยวิจัยให้มีความเข้มแข็งในภาพรวมของประเทศ สนับสนุนให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการและเป็นเอกภาพ และแก้ปัญหาที่เป็นวิกฤตของประเทศ รวมทั้งการวิจัยในสาขาที่มหาวิทยาลัยฯ มีความเข้มแข็งทางด้านการเกษตรและอาหาร วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยสอดคล้องกับ “ยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามกรอบทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)” เป็นไปตามเป้าประสงค์และตัวชี้วัดเป้าหมาย (Objectives and Key Results: OKRs) ตามกรอบทุนสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

โดยมีเป้าหมายการวิจัย ดังนี้

 1. สร้างผลงานวิจัยที่สามารถนำไปขยายผลและพัฒนาต่อยอดตอบสนองงานวิจัยเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund) และใช้ประโยชน์ได้ในเชิงสาธารณะ เชิงพาณิชย์ เชิงอุตสาหกรรม และเชิงนโยบาย (เชิงนโยบาย เช่น เป็นข้อมูล แนวทางในการกำหนดนโยบาย/แผนงาน/มาตรการของรัฐและองค์กร เชิงสาธารณะ เช่น การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีแก่สาธารณะชน เชิงพาณิชย์ เช่น การถ่ายทอดเทคโนโลยีและอนุญาตใช้สิทธิแก่ภาคธุรกิจเอกชน)
 2. สร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยที่มีคุณภาพสามารถนำไปเผยแพร่ได้ทั้งระดับชาติ และนานาชาติ โดยเฉพาะการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

ทั้งนี้การเสนอแผนงานวิจัยจะต้องเป็นไปตามกรอบทุนสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐาน (Fundamental Fund) ที่เน้นการสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐานเชิงลึกที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน ทั้งที่เป็นเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดแผนงานเป็นไปตามยุทธศาสตร์หน่วยงาน/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดเป้าหมาย เพื่อการจัดทำคำของบประมาณตามแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 4 แผนงาน (ยุทธศาสตร์ฯ) ดังนี้

แผนงาน: ยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามกรอบทุนสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐาน (Fundamental Fund)

 1. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถงานวิจัยพื้นฐานไปสู่การวิจัยขั้นแนวหน้าทางด้านการเกษตรและอาหาร
 2. การพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมเพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรและอาหาร
 3. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมความรู้เพื่อจัดการกับปัญหาท้าทายเร่งด่วนสำคัญของประเทศในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สังคมคุณภาพ และความยั่งยืนบนพื้นฐานของศาสตร์แห่งแผ่นดิน
 4. *การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและหน่วยวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะ

(รายละเอียดประเด็นวิจัยของแต่ละแผนงาน ระบุอยู่ในหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยและนวัตกรรมฯ)

หมายเหตุ:  *แผนงานที่ 4 (ยุทธศาสตร์ที่ 4) ระบบฯ ไม่เปิดให้เสนอขอรับทุนโดยตรง หากประสงค์จะร่วมเสนอขอรับทุน โปรดติดต่อไปยังฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล (พัฒนาศักยภาพงานวิจัย) เพื่อพัฒนาข้อเสนอการวิจัยร่วมกัน (ติดต่อคุณสุพรรณนิจ พลเสน / คุณโสภิดา ชิดชื่นเชย เบอร์ติดต่อ 0-2579-5547 ต่อ 25, 22)

ขั้นตอนการจัดทำและนำเข้าข้อเสนอแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การยื่นคำของบประมาณตามกรอบทุนสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐาน (Fundamental Fund) ประเภท Basic Research Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) กำหนดให้ส่งข้อเสนอการวิจัยในลักษณะแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย (เท่านั้น) ซึ่งจะเป็นการบูรณาการงานวิจัยทั้งที่เป็นลักษณะแผนงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัยฯ และ/หรือการบูรณาการเป็นแผนงานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยที่มีแนวทางการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าประสงค์และตัวชี้วัดเป้าหมาย (Objectives and Key Results: OKRs) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องจากผลผลิต/ผลลัพธ์ที่จะได้รับจะเป็นประโยชน์และสามารถนำไปต่อยอดได้ในระดับ Pilot scale รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามนโยบายการบูรณาการงานวิจัยของระบบ ววน. และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้และก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ ชุมชน/สังคม โดยจัดทำข้อเสนอแผนงานวิจัย และดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1)   ศึกษารายละเอียด ดังนี้

1.1) หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยและนวัตกรรม ตามกรอบทุนสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (คลิก download)

1.2) เป้าประสงค์และตัวชี้วัดเป้าหมาย (Objectives and Key Results: OKR) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามกรอบทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 (คลิก download)

2)   จัดทำข้อเสนอการวิจัย (Full proposal) ตามแบบฟอร์ม  ประกอบด้วย

(1) แบบฟอร์มเสนอขอแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย (คลิก download) และ

(2) แบบฟอร์มเสนอขอโครงการวิจัยย่อย (คลิก download)

3) แบบบันทึกนำส่งข้อเสนอแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย (FF) ปี 2566 (คลิก download)

3)  ยื่นข้อเสนอการวิจัยเข้าระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ตามลิงค์ (https://nriis.go.th) ได้ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 (เวลา 17.00 น.)

4)  ขั้นตอนการนำเข้าและจัดส่งข้อเสนอการวิจัย (Submit full proposal) ดำเนินการดังนี้

4.1) ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย login เข้าระบบและนำเข้าข้อเสนอแผนงานวิจัย เพียงท่านเดียว (กรณีโครงการวิจัยย่อย ให้จัดทำเฉพาะไฟล์ข้อเสนอโครงการวิจัยย่อยตามแบบฟอร์มฯ และนำส่งไฟล์ข้อเสนอโครงการวิจัยย่อยให้กับ ผู้อำนวยการแผนงานวิจัยฯ เพื่อนำเข้าระบบเป็นแผนงานวิจัยเดียวกัน)

4.2) เมื่อนำเข้าข้อเสนอแผนงานวิจัยแล้วเสร็จ (คลิกยื่นยันส่งข้อเสนอฯ) ให้จัดส่งเอกสาร ดังนี้

(1) ข้อเสนอแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย ฉบับสมบูรณ์  (Full Proposal)

(2) ข้อเสนอโครงการวิจัยย่อย ฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal)

นำส่ง ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล (บริหารงานวิจัยฯ) สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โดยเย็บรวมข้อเสนอแผนงานวิจัยและโครงการวิจัยย่อย เป็นชุดเดียวกัน จำนวน 5 ชุด และ แบบนำส่งข้อเสนอแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย จำนวน 1 ชุด ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 (17.00 น.)

ระยะเวลาดำเนินงานวิจัย / การเสนอของบประมาณ / ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ระยะเวลาดำเนินงานวิจัย ขอให้แผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัยใหม่ พิจารณากำหนดระยะเวลาดำเนินงานวิจัยให้เสร็จสิ้นเพียง ๑ ปี โดยมีขอบเขต แผนการดำเนินงานวิจัย และผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับที่ชัดเจนในปีงบประมาณ เพื่อให้ได้ผลผลิตตามเป้าประสงค์ จึงจะสามารถยื่นเสนอขอต่อยอดในปีต่อไป
 2. การเสนอของบประมาณขอให้พิจารณาตามความจำเป็นและสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานวิจัย โดยเสนอขอได้ในมวดค่าวัสดุ/ค่าใช้สอย สำหรับหมวดค่าจ้างบุคลากรให้ปรับเป็นค่าจ้างเหมา และระบุไว้ในหมวดค่าใช้สอย (ซึ่งเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และอัตราค่าอำนวยการโครงการวิจัย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการบริหารโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคู่มือการบริหารจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) **ทุนอุดหนุนวิจัยและนวัตกรรม ตามกรอบ Fundamental Fund ไม่สามารถเสนอขอหมวดค่าตอบแทนนักวิจัย/คณะนักวิจัย/ที่ปรึกษา และหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**
 3. ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ ขอให้ระบุให้สอดคล้องกับงบประมาณที่เสนอขอและรับทุนอุดหนุนวิจัยและนวัตกรรม โดยใช้เกณฑ์การผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ จำนวน 500,000 บาท ต่อ 1 ผลงานวิจัยตีพิมพ์ฯ การตีพิมพ์ผลงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย ต้องแสดงให้เห็นถึงผลผลิต/ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างแท้จริง โดยนักวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยจะต้องมีสถานะเป็น First Author หรือ Corresponding Author ในกรณีนักวิจัยจากหน่วยงานภายนอกสามารถมีสถานะเป็น Co-corresponding Author แบ่งออกเป็น
 • แผนงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งเน้นเป้าหมายเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล (ISI หรือ SCOPUS) และได้รับการจัดอันดับวารสารใน JCR (Journal Citation Report) หรือ SJR (SCImago Journal Rank) และ/หรือจดสิทธิบัตร/ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ
 • แผนงานวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ มุ่งเน้นเป้าหมายเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index (TCI) และ/หรือจดสิทธิบัตร/ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ

คุณสมบัติของนักวิจัย

คุณสมบัติของนักวิจัยที่ประสงค์จะเสนอขอและรับทุนอุดหนุนวิจัยและนวัตกรรม ในฐานะผู้อำนวยการแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 1. มีสถานะเป็นข้าราชการ / พนักงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มีคำสั่งจ้างเป็นทางการจากมหาวิทยาลัยฯ และปฏิบัติงานประจำ) ไม่อยู่ระหว่างการลาศึกษาเต็มเวลา และไม่อยู่ระหว่างการลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ (Sabbatical leave)
 2. มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญตรงตามแผนงาน (ยุทธศาสตร์การวิจัยของหน่วยงาน)
 3. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
 4. ไม่ค้างส่งรายงานผลการวิจัย ช่วงระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2563
 5. นักวิจัยที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุข้างต้นสามารถเสนอขอและรับทุนได้เพียง 1 แผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัยต่อปี
 6. นักวิจัยที่ได้รับสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยและนวัตกรรม ตามกรอบการสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐาน (Fundamental Fund) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และยังไม่ปิดโครงการ จะไม่สามารถเสนอขอแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัยใหม่ ยกเว้นหากผลิตผลงานวิจัยจากแผนงานวิจัยวิจัยเดิมได้ตามเป้าประสงค์อย่างน้อยร้อยละ 80 ของผลผลิตทั้งหมด
 7.  ขึ้นทะเบียนนักวิจัยกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล (บริหารงานวิจัยฯ)
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. (คุณรัชดา คะดาษ)
โทรศัพท์ 0-2579-5547 หรือ 611457, 611796 ต่อ 12 หรืออีเมล์ rdirdk@ku.ac.th