สวพ.มก.ร่วมแสดงความยินดีแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 

โดยปีนี้มี 3 ท่านดังนี้

  • นายสมพร คันธนูฤทธิ์ พนักงานธุรการ ส2
  • นางสาวพรสา พ่วงลา ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน
  • นางสาววราภรณ์ ทับชู เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ