กระบวนการบริหารจัดการทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามกรอบการสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565