ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้ชุดโครงการ โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สกว.

กรอบการวิจัย

  1. ด้านประสิทธิภาพพลังงาน
  2. ด้านการส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกและอุปนิสัยในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. ด้านการฟื้นฟูสภาพเหมือง
  4. ด้านแนวทางการใช้ประโยชน์ by product จากการทำเหมือง
  5. ด้านเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า
  6. ด้านพลังงานหมุนเวียน

 

กำหนดรับข้อเสนอโครงการ

ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Paper) ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ไปยัง E-mail: jrfco.siit@gmail.com ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2556

โดยโครงการจะดำเนินการพิจารณาและแจ้งผลเบื้องต้นภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2556

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณสิริวรินทร์  เพชรรัตน์ (เลขานุการสำนักผู้ประสานงานโครงการฯ)
โทรศัพท์ 02-9869009 ต่อ 3314
E-mail: jrfco.siit@gmail.com