Q&A คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับการเบิกจ่ายในระบบบริหารเงินอุดหนุนวิจัย KURX

ถาม เมื่อโครงการทราบว่ามีการโอนเงินจากแหล่งทุน ต้องดำเนินการอย่างไร

ตอบ Forward Message หรือ Mail หลักฐานการโอนเงิน ให้งานคลัง สวพ.มก. ที่ Finance.rdi@ku.ac.th
เพื่อให้งานคลัง สวพ.มก. กรอกงวดเงินเข้าระบบ KURX และส่งเมล์ให้นักวิจัยพิมพ์เอกสารขอเบิกเงิน

ถาม วิธีการจ่ายเงินของแหล่งทุน

ตอบ ส่วนใหญ่แหล่งทุนจะใช้วิธีโอนเงินออนไลน์เข้าบัญชีกองคลัง มก. และแจ้งหลักฐานการโอนเงินให้ มก.ทราบ

ถาม หากแหล่งทุนโอนเงินเข้าบัญชีโครงการวิจัย จะต้องดำเนินการอย่างไร

ตอบ ให้นักวิจัยโอนเงินเข้าบัญชีกองคลัง มก. พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงิน ให้งานคลัง สวพ. มก. ทราบ เพื่อให้กรอกงวดเงิน

เข้าระบบ KURX

ถาม ทำไมเงินโครงการวิจัย ต้องโอนเข้าบัญชีกองคลัง มก. ไม่สามารถโอนตรงเข้าบัญชีโครงการวิจัยได้

ตอบ เงินทุกประเภทที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัย มีการทำสัญญารับทุนผ่านมหาวิทยาลัย ถือเป็นเงินรายได้ประเภทหนึ่ง เพราะฉะนั้นจึงต้องนำเข้ามหาวิทยาลัย โดยนำฝากและออกใบเสร็จรับเงิน ผ่านระบบ KU-ERP ก่อน แล้วจึงขอเบิกจ่ายออกมาโดย สวพ.มก. เป็นผู้ดำเนินการ

ถาม เมื่อโครงการได้รับเมล์จาก สวพ.มก. ขอให้ส่งเอกสารเบิกเงินอุดหนุนวิจัย ต้องดำเนินการอย่างไร

ตอบ  เข้าระบบบริหารเงินอุดหนุนวิจัย KURX ที่เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. (http://www.rdi.ku.ac.th) สั่งพิมพ์เอกสารการเบิกเงินอุดหนุนวิจัย พร้อมกับจัดสรรค่าอำนวยการโครงการวิจัย ด้วย

ถาม ทำไมบางครั้งนักวิจัยไม่สามารถพิมพ์ใบเอกสารเบิกเงินได้

ตอบ

 1. ยังไม่ได้จัดสรรค่าอำนวยการ ถ้าไม่ต้องจ่ายค่าอำนวยการในงวดนั้น หรือจ่ายครบแล้ว ให้ใส่ศูนย์ -0- ในส่วนของการจัดสรรค่าอำนวยการด้วย
 2. ไม่ได้เลือกบัญชีธนาคาร
 3. เข้าระบบผิด ไม่ใช่ระบบ  KURX
ถาม การพิมพ์เอกสารเบิกเงินหลายครั้งได้หรือไม่

ตอบ พิมพ์ได้หลายครั้ง แต่ต้องส่งครั้งล่าสุดให้งานคลัง สวพ.มก. เพื่อให้สามารถสแกนบาร์โค้ดเข้าระบบ KURX ได้

(บางครั้งนักวิจัย ส่งเอกสารในการสั่งพิมพ์ที่ไม่ใช่ครั้งล่าสุด ทำให้งานคลัง สวพ.มก. ไม่สามารถดำเนินการโอนเงินได้ เพราะต้องดึงข้อมูลจากระบบ KURX เข้าระบบการโอนเงินออนไลน์ของธนาคาร TTB)

ถาม ทำไมต้องอัพโหลดบัญชีธนาคาร

ตอบ เพื่อรองรับการโอนเงินจาก สวพ.มก. โดย สวพ.มก. ต้องตรวจสอบและยืนยันเลขที่บัญชีด้วย

ถาม วิธีการอัพโหลดบัญชีธนาคารต้องทำอย่างไร

ตอบ นักวิจัยเข้าระบบ KURX อัพโหลดไฟส์ภาพหน้าสมุดบัญชีธนาคาร เป็น JPG.  และต้องกรอกเลขที่บัญชีโดยไม่มีเครื่องหมายวรรคตอนใดๆ

 • สวพ.มก. จะยืนยันเลขที่บัญชีตามไฟส์ภาพที่นักวิจัยอัพโหลดเข้าระบบ KURX
ถาม ทำไม สวพ.มก. ไม่สามารถยืนยันเลขที่บัญชีธนาคารได้

ตอบ เพราะนักวิจัยกรอกเลขที่บัญชีอาจจะมีเครื่องหมายวรรคตอน หรือเครื่องหมายอื่นใด เมื่อ สวพ.มก.ยืนยันเลขที่บัญชีโดยการกรอกเลขที่บัญชี 10 หลัก ทำให้ระบบ KURX จะฟ้องว่า “เลขที่บัญชีไม่ตรงกันโปรดตรวจสอบใหม่อีกครั้ง”

 • สวพ.มก. ไม่สามารถเปิดไฟส์ภาพหน้าสมุดบัญชีธนาคารได้
ถาม สามารถเพิ่มบัญชีธนาคารได้กี่บัญชี

ตอบ ได้มากกว่า 1 บัญชี เป็นธนาคารพาณิชย์ใดก็ได้ เป็นชื่อบุคคล หรือ ชื่อโครงการวิจัยก็ได้

ถาม การเลือกบัญชีธนาคารเพื่อขอเบิกเงินต้องทำอย่างไร

ตอบ นักวิจัยเลือกจากบัญชีที่อัพโหลดไว้ในระบบ KURX โดยมีข้อควรระวัง ในการเลือกบัญชีเพื่อขอเบิกเงิน ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีที่ต้องการใช้  กรณีที่นักวิจัยมีหลายโครงการ หลายบัญชี ต้องเป็นบัญชีที่ยัง Active อยู่ เพราะบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลานาน อาจจะทำให้บัญชีถูกปิดโดยอัตโนมัติได้

ถาม วิธีการขอเปิด-ปิดบัญชีธนาคารในชื่อโครงการวิจัย ต้องทำอย่างไร

ตอบ ต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของกองคลัง มก. โดยต้องดำเนินการผ่านต้นสังกัด เพื่อให้มหาวิทยาลัยลงนามเป็นผู้ขอเปิด-ปิดบัญชีให้

ถาม ทำไมต้องออกใบเสร็จรับเงิน

ตอบ เนื่องจากเงินได้ทุกประเภทที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัย ถือเป็นเงินรายได้ประเภทหนึ่ง ต้องออกใบเสร็จรับเงินและนำฝากเข้าบัญชีกองคลัง มก. ก่อน  เพื่อเป็นข้อมูลการเงินภาพรวมของมหาวิทยาลัย

ถาม นักวิจัยต้องนำส่งใบเสร็จรับเงินให้แหล่งทุนหรือไม่

ตอบ สวพ.มก. จะเป็นผู้นำส่งใบเสร็จรับเงิน มก. ให้กับแหล่งทุน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

 ถาม ระยะเวลาการรับโอนเงินจาก สวพ.มก.

ตอบ สวพ.มก. จะดำเนินการโอนเงินให้กับนักวิจัย ภายใน 10 วันทำการ นับจากได้รับเอกสารขอเบิกเงินตามลำดับก่อนหลัง  เอกสารไม่มีการแก้ไข  วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท  และมีวงเงินทดรองจ่ายเพียงพอ

โดย การอนุมัติดำเนินการและการสั่งจ่ายเงิน ดังนี้
ผู้อำนวยการสวพ.มก. ภายในวงเงินไม่เกินครั้งละ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)
รองอธิการบดี             ภายในวงเงินไม่เกินครั้งละ 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
อธิการบดี                   ภายในวงเงินไม่เกินครั้งละ 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน)

ถาม สวพ.มก.จ่ายเงินให้นักวิจัยจากเงินที่แหล่งทุนโอนให้หรือไม่ อย่างไร

ตอบ สวพ.มก. ใช้วงเงินทดรองจ่ายเพื่อจ่ายให้นักวิจัยก่อน แล้วจึงดำเนินการทางบัญชีขอเบิกชดเชยกับกองคลัง มก.  หมุนเวียนต่อไป   (เงินวิจัยที่แหล่งทุนโอนให้ต้องเข้าบัญชีกลาง มก. ไม่สามารถนำมาจ่ายให้นักวิจัยได้ทันที)

ถาม ทำไมได้รับเงินวิจัยช้า ทั้งที่รับทราบว่าแหล่งทุนโอนเงินให้แล้ว

ตอบ  อาจเกิดจากหลายสาเหตุ ได้แก่

 1. สวพ.มก. ไม่ทราบว่าแหล่งทุนโอนเงินให้ มก. จึงไม่ได้ส่งเมล์ให้นักวิจัยส่งเอกสารขอเบิกเงิน
 2. นักวิจัยรับทราบว่าแหล่งทุนโอนเงินให้ มก. แล้ว แต่ไม่ดำเนินการใด ๆ (โดยเฉพาะนักวิจัยใหม่) เช่น
  • ไม่ทราบว่าต้องดำเนินการอย่างไร และไม่ประสานกับ สวพ.มก.
  • นักวิจัยไม่ตรวจสอบข้อความในเมล์ ที่ สวพ.มก.แจ้งให้ส่งเอกสารขอเบิกเงิน
  • นักวิจัยไม่ใช้เมล์นนทรี ทำให้ไม่ทราบว่าต้องดำเนินการอย่างไร
  • นักวิจัยไม่ศึกษาคู่มือการใช้งานระบบ KURX

      3    นักวิจัยไม่ได้ส่งเอกสารขอเบิกเงินครั้งล่าสุด ทำให้งานคลัง สวพ.มก. ไม่สามารถดำเนินการโอนเงินได้   เพราะไม่สามารถสแกนบาร์โค้ดเข้าระบบ KURX ได้ เพื่อดึงข้อมูลจากระบบ KURX เข้าระบบการโอนเงินออนไลน์ของธนาคาร

ถาม มีวิธีการอย่างไรในการได้รับเงินที่เร็วขึ้น

ตอบ หากนักวิจัยเลือกใช้ธนาคารทหารไทยธนชาติ TTB  ระยะเวลาการโอนเงินจะเร็วขึ้น เพราะไม่ต่างธนาคาร ภายใน 1-2 วันทำการ    หากต่างธนาคาร จะเพิ่มระยะเวลา Clearing  ภายใน 2-3 วันทำการ ทั้งนี้ นับจากการเริ่มทำงานในระบบออนไลน์ธนาคาร

ถาม การจัดสรรค่าอำนวยการต้องจัดสรรในอัตราเท่าไร และต้องให้ส่วนงานใดบ้าง

ตอบ

 • อัตราร้อยละ 10 ของงบดำเนินงานตามประกาศ มก.
 • จัดสรรให้กับสวพ.มก. และส่วนงานต้นสังกัด หรือส่วนงานที่โครงการไปใช้บริการ
ถาม การแบ่งสัดส่วนของส่วนงานต้นสังกัดคำนวณอย่างไร

ตอบ แล้วแต่การตกลงภายในของแต่ละส่วนงาน

ถาม การขอปรับงวดเงินค่าอำนวยการ สามารถทำได้หรือไม่

ตอบ ทำได้ โดยทำบันทึกขออนุมัติกับ สวพ.มก. พร้อมแนบรายละเอียดค่าใช้จ่ายของแหล่งทุน  (ควรดำเนินการก่อนการขอเบิกเงิน)

ถาม หากจ่ายค่าอำนวยการครบแล้ว ในงวดถัดไปต้องดำเนินการอย่างไร

ตอบ ถ้าไม่ต้องจ่ายค่าอำนวยการในงวดนั้น หรือจ่ายครบแล้ว ให้ใส่ศูนย์ -0-  ในส่วนของการจัดสรรค่าอำนวยการ ด้วย  มิฉะนั้น จะไม่สามารถพิมพ์เอกสารขอเบิกเงินได้

เงินวิจัยจากแหล่งทุน วช. หรือหน่วยงานภายใต้ วช. (บพข., บพค. , บพท.) โดย
 • แหล่งทุนจะแจ้งการโอนเงินทางเมล์ ให้ สวพ.มก. ทราบ
 • ลดขั้นตอน ไม่มีเอกสารเป็น paper หรือ ส่งตามมาภายหลัง