มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการผ่านระบบออนไลน์

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นักศึกษา ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการผ่านระบบออนไลน์

เปิดรับบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความปริทัศน์ ผ่านลิ้งค์ ดังนี้

  1. วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และนวัตกรรมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ https://so02.tci-thaijo.org/index.php/hsi_01
  2. วารสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ https://so02.tci-thaijo.org/index.php/sci_01
  3. วารสาร Asian Journal of Traditional and Innovative Arts and Textiles https://so06.tci-thaijo.org/index.php/TIAT

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม นางสาวภัทรธิดา พรมดีราช โทร. 096-945-4936 และ นางสาวกฤติกา สุวรรณเรือง โทร. 081-6701-121