ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ด้วยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำวารสารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีนี้เป็นปีที่ 29 เพื่อเป็นสื่อกลางในการส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม) มีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความประจำฉบับ (Peer Review) กองบรรณาธิการ กำหนดนำวารสารประเมินเข้าสู่ฐานข้อมูลดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ในปี พ.ศ.2565

สำนักบริการวิชาการ ใคร่ขอเชิญคณาจารย์/นักวิจัย ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน “วารสารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ในรูปแบบออนไลน์ ISSN 2773-9694 (Online)

สมัคร และ Submit บทความได้ที่ https://uniserv-journal.kku.ac.th
สอบถามข้อมูล นายประภาพรณ์ ขันชัย (ผู้จัดการวารสาร) โทร. 043-009-700 ต่อ 44534
อีเมลprapaprn@kku.ac.th