หญ้าเนเปียร์แคระ พันธุ์เกษตรศาสตร์ 1

หญ้าเนเปียร์แคระพันธุ์เกษตรศาสตร์ 1 ถูกนำเข้าและคัดเลือกโดยศาสตรจารย์ ดร.สายัณห์ ทัคศรี ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี 2550 ได้ปลูกทดสอบสายพันธุ์ครั้งแรกที่ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

นอกจากนี้ ยังมีการนำไปปลูกทดสอบโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงยศ โซติชุติมา ในพื้นที่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา และอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ และส่งมอบท่อนพันธุ์ให้เกษตรกรนำไปปลูกในพื้นที่อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด จากการทดสอบในหลายพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า สามารถเจริญเติบโตได้ดี ลำต้นเตี้ย ใบดก มีจำนวนการแตกกอมาก (เฉลี่ย 200-300 หน่อ/กอ) ที่อายุการตัดทุกๆ 60-90 วัน ให้ผลผลิตน้ำหนักแห้งเฉลี่ย 2.6-4.3 ตัน/ไร่/ปี

ซึ่งการปลูกและการจัดการ สภาพพื้นที่ปลูก สามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินทุกชนิด เช่นเดียวกับหญ้าเนเปียร์ ควรเป็นพื้นที่ดอน และหาดปลูกบนพื้นที่ลุ่มไม่ควรมีน้ำท่วมขัง
การเตรียมท่อนพันธุ์
ท่อนพันธุ์ที่เหมาะสม กับการปลูกควรมีอายุระหว่าง 90-120 วัน เนื่องจากเป็นหญ้าที่มีส่วนลำต้นสั้นไม่สามารถตัดเป็นท่อนเหมือนหญ้าเนเปียร์ต้นสูง ดังนั้น การปลูกจะใช้การปักชำทั้งต้น

การปลูก แบ่งออกเป็น 2 วิธี
1.ปลูกด้วยลำต้นลงในแปลงปลูกโดยตรง แต่ควรนำท่อนพันธุ์ไปแช่นำ โดยวางตั้งให้ส่วนรากแช่น้ำประมาณ 1 สัปดาห์ เพื่อให้แตกรากก่อนปลูก และภายหลังการปลูกควรให้น้ำทันที
2.เพาะกล้าชำลงในถุงเป็นเวลาอย่างน้อง 1 เดือน จึงย้ายลงปลูกในแปลง

การให้น้ำหญ้าเนเปียร์
หญ้าเนเปียร์พันธุ์เกษตรศาสตร์ 1 มีความต้องการน้ำมาก เพื่อให้ผลผลิตเต็มศักยภาพ ในพื้นที่สามารถให้น้ำชลประทานได้จะเหมาะสม และให้ผลผลิตสูงกว่าพื้นที่อื่น

การใส่ปุ๋ย
เพื่อให้ได้ผลผลิตสูง เกษตรกรควรใส่ปุ๋ยตั้งแต่เริ่มปลูก และทุกครั้งหลังเก็บเกี่ยวหญ้า โดยในพื้นที่ดินทราย ให้ใส่ปุ๋ยรองพื้นที่พร้อมปลูก สูตร 15-15-15 อัตรา 25-30 กิโลกรัม/ไร่ ในพื้นที่ดินเหนียว ใส่ปุ๋ยรองพื้นที่พร้อมปลูกสูตร 16-20-0 อัตรา 25-30 กิโลกรัม/ไร่ หรือปุ๋นคอกอย่างน้อย 2,000 กิโลกรัม/ไร่

 

ติดต่อขอข้อมุลเพิ่มเติมได้ที่
ผศ.ดร.ทรงยศ โชติชุติมา ภาควิชาพืชไร่นา  คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2579-3130

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
ผศ.ดร.ทรงยศ โชติชุติมา

✍ ผลิตสื่อโดย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย
🌟 แนะนำ/ติชม  https://forms.gle/e3MzPqrb2V9QE9Tp6