การอบรม/เสวนา เรื่อง การนำข้อมูลวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาสร้างเว็บไซต์

โครงการอบรม/เสวนา
เรื่อง การนำข้อมูลวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาสร้างเว็บไซต์

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีหน้าที่ในการจัดการข้อมูลงานวิจัยเพื่อนำมาใช้ประโยชน์และเผยแพร่ ที่ผ่านมาการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้น จะใช้ระบบสารสนเทศงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นหลัก ซึ่งเว็บไซต์ที่ใช้เผยแพร่ คือ https://research.ku.ac.th โดยระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลงานวิจัยนี้ได้ใช้งานมาตั้งแต่ปี 2547 จนกระทั่งถึงปัจจุบัน มีการเข้าถึงโดยรวมมากกว่า 20 ล้านฮิต ดังนั้น ข้อมูลของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ผ่านการสร้างรายงานต่างๆ มากมาย เพื่องานประกันคุณภาพ งานภาระงานของบุคลากร งานจัดการด้านหลักสูตรและการศึกษา ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพื่อให้ข้อมูลได้นำมาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น ในยุคของการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจและความพร้อมในเทคโนโลยีวิทยาการข้อมูล (data science) การใช้ข้อมูลจึงเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นอย่างมาก เพื่อนำข้อมูลวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปใช้ประโยชน์อื่นๆ ได้ง่ายขึ้น สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงพัฒนาระบบ API เพื่อเชื่อมต่อ web app หรือ mobile app ได้โดยตรง จากระบบสู่ระบบ ซึ่งผลการดำเนินการลักษณะนี้ จะช่วยให้แอปต่างๆ มีข้อมูลที่ทันสมัย และถูกต้องตลอดเวลา โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องให้ผู้ดูแลระบบของแต่ละหน่วยงานคอยปรับปรุงข้อมูล เพราะรับข้อมูลที่ได้รับได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้ว

ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้จัดการโครงการอบรม/สัมมนาเพื่อการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เพื่อนำข้อมูลวิจัยขึ้นบนเว็บไซต์ของหน่วยงานตนเอง และรวบรวมความต้องการอื่นๆ จากผู้พัฒนาระบบของหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

วันเวลา : วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.  ผ่านระบบออนไลน์ cisco webex event

วิทยากร : คุณฆฤณ จิตรกร บริษัท แอดวานซ์ อินทิเกรชั่น จำกัด

ลงทะเบียนได้ที่ : คลิกที่นี่

หรือ  

โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ถึงวันที่ 12 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น.

ระบบ KURDI-API : https://research.ku.ac.th/kurdi-api/

เอกสารประกอบการบรรยาย Slide1-อ.พันธุ์ปิติ , Slide2 -คุณฆฤณ 

ช่องทางการติดต่อขอใช้ api หรือ ปัญหาเรื่องข้อมูลวิจัย ขอให้ติดต่อผ่านทางอีเมล์ : info.rdi@ku.ac.th

แบบประเมินหลังการอบรม คลิกที่นี่

วีดิโอการอบรมย้อนหลัง คลิกที่นี่