สวพ.มก. จัดสัมมนาวิชาการ “โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มก.” ประจำปีงบประมาณ 2562

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการ เพื่อการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวิจัย โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 24 – 27 สิงหาคม 2564 เป็นการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ความสำคัญในการพัฒนานักวิจัยรุ่นเยาว์ และได้สนับสนุนงบประมาณเงินรายได้ส่วนกลางร่วมกับส่วนงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 เพื่อให้นักวิจัยรุ่นใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการงานวิจัยได้มีโอกาสเรียนรู้ และทำวิจัยอย่างจริงจัง เพื่อสร้างรากฐานการผลิตผลงานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง และสามารถตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลทุนอุดหนุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มก. ได้เปิดโอกาสให้นักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้มีโอกาสได้นำเสนอสรุปผลการดำเนินงาน ผลผลิต/ผลลัพธ์ เพื่อเข้ารับการประเมินผลสัมฤทธิ์ โดยแบ่งกลุ่มการนำเสนอผลงานวิจัยออกเป็น 4 สาขา (4 sessions) ดังนี้

วันที่ 24 สิงหาคม 2564   สาขาเกษตร จำนวน 8 โครงการวิจัย

วันที่ 25 สิงหาคม 2564   สาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ จำนวน 12 โครงการวิจัย

วันที่ 26 สิงหาคม 2564   สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 3 โครงการวิจัย

วันที่ 27 สิงหาคม 2564   สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 8 โครงการวิจัย

รวมทั้งสิ้น 31 โครงการวิจัย โดยหวังว่าผลงานวิจัยของทุก ๆ โครงการจะสามารถผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์ และสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อเสนอขอรับทุนวิจัยในเชิงลึกกับหน่วยบริหารจัดการทุนวิจัยของประเทศ (PMU) ต่อไป