การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 33rd Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference (TSB 2021)

สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 33rd Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference (TSB 2021) ในหัวข้อการประชุม “Innovation Biotechnology: Driving Solutions for SDGs” ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 รูปแบบออนไลน์  โดยในงานประชุมจะมีการมอบรางวัลทะกุจิ และผู้สมควรให้ปาฐกถาอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปี พ.ศ.2564  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้รางวัลแก่นักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น